Nak do Brasil
Diretoria da Nak do Brasil
História da Nak do Brasil
Filiais da Nak do Brasil
Agenda de Eventos
Fotos de eventos da Nak do Brasil
Resultados de competições
Revista da Nak do Brasil
Entre em contato com Nak do Brasil
31º KARAOKÊ TAIKAI - ACENIPA
DOMINGO, 1 DE MARÇO DE 2020

SHINJIN MATSUZAKI NANAKO
B - 8  / 7 ODAGUIRI TEIKO
B - 6 SHIMABUKURO MASSAHIRO
A - 9 MATSUURA ANTONIO
A - 8 NOBUKAWA KAZUKO
A - 7 IZU SEIKI
ESPECIAL 10 / 9 KOBAYASHI NORIKO
ESPECIAL  8 KINJO SHIGUEKO
EXTRA 9 HAYAKAWA TADAYOSHI
EXTRA 8 URIU KAZUKO
SUPER EXTRA 10 / 9 MATSUURA SUSUMU
SUPER EXTRA  8 SAKATA ITIRO
ESPECIAL 7 SATO HIRAKU
EXTRA 7 AKIYAMA PAULO
SUPER EXTRA 7 TASHIRO ANGELICA
SUPER EXTRA 6 MYSUGUTI AKIKO
TIBIKO YAMAGUISHI MIWAKO
OMOIDE B - 8 / 7 / 6 NAKAMURA PAULO
OMOIDE A - 9 / 8 / 7 IZU SEIKI
OMOIDE ESPECIAL 10 / 9 / 8 TSUTIDA SUEKO
OMOIDE EXTRA 9 / 8 HAYAKAWA TADAYOSHI
OMOIDE EXTRA 7 TSUCHINAGA KIMIE
OMOIDE SUPER EXTRA 10 / 9 / 8 TAMADA NOBORU
OMOIDE SUPER EXTRA 7 TASHIRO ANGELICA
OMOIDE ESPECIAL 7 / 6 YASTAKE MASSARU
A - 6 MIYAKE MIYAKO
ESPECIAL 6 MIYATA YAEKO
EXTRA 6 - GR 1 IWASAKI JORGE
EXTRA 6 - GR 2 TETSUYA TERUKO
B - 5 GUISHITOMI AKIHIRO
B - 4 / 3 HATADA ITIRO
A - 5 / 4 AKITA ROBERTO
ESPECIAL 5 ISA JUNKO
EXTRA 5 ISSA SHINTEI
ESPECIAL 4 / 3 SHIOTSUKA MAURO
EXTRA 4 / 3 SAIKI MARGARIDA
OMOIDE B - 5 / 4 / 3 HATADA ITIRO
OMOIDE A - 6 / 5 TANIKAWA FRANCISCO
A - 3 / 2 / 1 SHIOTSUKA PATRICIA MIDORI
OMOIDE EXTRA 6 GR 1 / 2 TETSUYA TERUKO
OMOIDE ESPECIAL 5 NISHIMURA MAYUMI
OMOIDE ESPECIAL 4 / 3 SHIOTSUKA MAURO
OMOIDE EXTRA 5 NAKAMURA TIZUYO
OMOIDE EXTRA 4 / 3 SAIKI MARGARIDA
OMOIDE SUPER EXTRA 6 / 5 / 4 HASEGAWA PAULO
SUPER EXTRA 5 / 4 HASEGAWA PAULO
STAR KIYOKAWA LUIZA
Fonte: Instituto NAK do Brasil - INB
.:: NAK DO BRASIL - Copyright© 2008 Todos os Direitos Reservados ::. Agência Digital - Devigate