Nak do Brasil
Diretoria da Nak do Brasil
História da Nak do Brasil
Filiais da Nak do Brasil
Agenda de Eventos
Fotos de eventos da Nak do Brasil
Resultados de competições
Revista da Nak do Brasil
Entre em contato com Nak do Brasil
Fundador do INB Akihisa Kitagawa
Presidente  Yochimi Kitagawa
Vice Presidente Mário Hirose Conselho Dra. Eliane Machado
Emília Tanaka
Yoshino Mabe
Wakayo Shida
Midori Tsunematsu
Tooru Tanabe

Diretor Operacional Yuko Tashiro
Vice Diretora Operacional Kleuza Kazue Kanda
Assistente da Dir. Operacional Yutaka Kawamoto
Diretor de Controladoria Nair Yuri Takahashi Ikari
Diretor de Comunicação Carmen M. Nagao Okazaki
Primeiro Secretário
Segundo Secretário Nobuko Yoshimura
Terceiro Secretário
Primeiro Tesoureiro Emiyo Nagamuta
Segundo Tesoureiro Takae Tanaka
Terceiro Tesoureiro Ivone Naomi Ito
Informática Walter Okazaki
Planejamento e Execução Fusako Hara
Ana Seiko Ishii
Kiyomi Watanabe
Eiji Goto
Kanetoshi Makiyama
Relações Públicas Yukihiro Sakai
Mary Hassunuma
Kazuo Ojima
Kasuyoshi Yassuda
Departamento Social Tomio Hayakawa
Satie Akamine

Departamento Cultural e Musical Tereza Kato
Edna Nishiya
Luiz Miura
Elsa Fuchimi
Solange Miyagi
Consultor Jurídico Dr. Elzo Sigueta
Departamento de Jovens Yumi Kataoka
Yuri Kataoka
Diogo Miyahara
Comunicação e Divulgação Luiza Kumagai
Maria Onishi
Rosa Nakano
Shizuyo Shiraishi

Conselho Fiscal Kazuo Shikay
Yukiko Goia
Youko Honda
Suplente Shigeaki Ozono
Takashi Nakano
.:: NAK DO BRASIL - Copyright© 2008 Todos os Direitos Reservados ::. Agência Digital - Devigate